TravelFeedTravelFeed Logo
Warsaw capital of Poland. || Warszawa - stolica Polski. [PL-EN] vol 3.

Warsaw capital of Poland. || Warszawa - stolica Polski. [PL-EN] vol 3.

July 2023 · 18 min read · Warsaw

ENG:

Walking between the New Town Square and Krakowskie Przedmieście, one passes many beautiful buildings along the way. A significant number of buildings were completely bombed and destroyed during the German onslaught in World War II. Many of these buildings managed to be rebuilt after the war by our ancestors. Some of them had not been destroyed or were slightly damaged, so that reconstruction or repair was not costly and lengthy. On the aforementioned section of the route there are many religious buildings - Catholic churches, and these are the ones I want to focus on in the penultimate part of the posts from the visit to the Polish Capital.

PL:

Spacerując między Rynkiem Nowego Miasta a Krakowskim Przedmieściem, po drodze mija się wiele pięknych budowli. Znaczna część budynków została doszczętnie zbombardowana i zniszczona podczas napadu Niemców w II wojnie światowej. Wiele z tych budynków udało się odbudować po wojnie naszym przodkom. Część z nich miała nie została zniszczona lub została lekko zniszczona, dzięki czemu odbudowa lub naprawa nie była kosztowna i długa. Na wspominanym powyżej odcinku trasy znajduje się wiele obiektów religijnych – kościołów katolickich i to właśnie na nich chcę się skupić w przedostatniej części wpisów z wizyty w Stolicy Polski.

ENG:

Church of St. Kazimierz on the New Town Square

The building was purchased in 1688 by Queen Maria Kazimiera Sobieska from a local carpenter, who built it. The queen then used it as a church and monastery for the order of sacramental nuns she brought in. It was a vote of thanksgiving to King John III Sobieski for his victory over the Turks at Vienna. The project of converting the building into a monastery was entrusted to the prominent Dutch architect Tylman van Gameren, who was brought to Poland by Prince Lubomirski. The king and queen laid the cornerstone in January 1688. From that year liturgy could be held there as well. The church is built in Baroque style and can be seen from all sides thanks to its location. From the market square it is well visible among the lower town buildings. From the Vistula River, it is also well visible as the only building with a dome and lantern. The exterior decoration of the church is mainly focused on the front wall. On top of the dome are sculptures of angel heads. The front wall, on the other hand, is decorated with two shields of coats of arms - those of the Sobieski family and the d'Arqien family - under a crown.

The church was completely destroyed - 80-90% - as a result of the 1944 bombing, which was in retaliation for the nuns' steadfastness and aimed at ruining the monument. The bombing resulted in the deaths of about 1,000 civilians, 4 priests and 35 sacramental sisters. Decisions to rebuild the church were made only in 1947. The reconstruction project was made on the basis of inventory drawings developed in 1925 and 1933. In 1952, the church was handed over in an unfinished state, and since then the Holy Mass has been celebrated there again.

PL:

Kościół św. Kazimierza na Rynku Nowego Miasta

Budynek został zakupiony w 1688 roku przez królową Marię Kazimierę Sobieską od lokalnego stolnika, który go wybudował. Następnie królowa przeznaczyła go na kościół i klasztor dla sprowadzonego przez nią zakonowi sakramentek. Było to wotum dziękczynne dla króla Jana III Sobieskiego za zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem. Projekt przebudowy budynku w klasztor został powierzony wybitnemu holenderskiemu architektowi Tylmanowi van Gameren, którego do Polski sprowadził książę Lubomirski. Król wraz z królową położyli kamień węgielny w styczniu 1688 roku. Od tego też roku można było sprawować w nim liturgię. Kościół jest wybudowany w stylu barokowym i można go oglądać ze wszystkich stron dzięki jego usytuowaniu. Od strony rynku jest dobrze widoczny wśród niższej zabudowy miejskiej. Od strony Wisły jest również dobrze widoczny jako jedyny obiekt z kopułą i latarnią. Dekoracja zewnętrzna kościoła jest głównie skupiona na ścianie frontowej. Na szczycie kopuły znajdują się rzeźby głów aniołków. Natomiast ściana frontowa jest udekorowana dwiema tarczami herbów – Sobieskich i d’Arqien’ów – pod koroną.

Kościół został doszczętnie zniszczony – 80-90% - w wyniku bombardowania w 1944 roku co było odwetem za nieugiętą postawę sióstr i miało na celu zrujnowanie zabytku. W wyniku bombardowania śmierć poniosło ok. 1000 osób cywilnych, 4 księży i 35 sióstr sakramentek. Decyzje o odbudowie kościoła podjęto dopiero w 1947 roku. Projekt rekonstrukcji zrobiono na podstawie rysunków inwentaryzacyjnych opracowanych w 1925 i 1933 roku. W 1952 roku przekazano kościół w stanie surowym i od tego roku sprawowana jest w nim na nowo Msza Święta.

ENG:

Dominican Church st. Jack

The church was built in the Baroque style in 1603-1639.

In 1603, the monks arrived in Warsaw and bought the land lying on the escarpment on the Vistula River from the Oczek family, and a few days later construction of the wooden chapel and the first makeshift monastery buildings began. A few days later, they celebrate the first Mass in the wooden chapel. In 1605, the first work begins to transform the wooden chapel into a brick church. The years 1613-1639 are the years of church construction interrupted by plagues. In 1655, with the Swedish Deluge, the Swedes enter Warsaw, seize the church for garrison, and the townspeople in the provincial hall sign the act of surrender. In 1658, the monks reclaim the church, and renovation begins again after the Swedish Deluge. In 1806-1807, the church is taken over by Napoleonic troops. In 1864, the monks are deported and the monastery is dissolved. An orphanage, school and boarding school are established within its walls. In 1944 the church is turned into a hospital for fighting insurgents, then it is bombed by the Germans as a result of which about 1,000 people die under the rubble of the church. In 1947, the friars return to the ruins of the church and monastery and begin reconstruction, which lasts until 1959. In 1962 the church is consecrated by Cardinal Stefan Wyszynski.

PL:

Kościół Rzymskokatolicki Dominikanów pw. św. Jacka

Kościół został wybudowany w stylu barokowym w latach 1603-1639.W 1603 roku do Warszawy przybyli bracia zakonni i kupili od rodziny Oczków ziemie leżące na skarpie nad Wisłą, a kilka dni później zaczęła się budowa drewnianej kaplicy i pierwszych, prowizorycznych zabudowań klasztornych. Kilka dni później w drewnianej kaplicy odprawiają pierwszą Mszę Świętą. W 1605 roku rozpoczynają się pierwsze prace przekształcające drewnianą kaplicę w murowany kościół. Lata 1613-1639 są to lata budowy kościoła przerywane zarazami. W 1655 wraz z Potopem Szwedzkim Szwedzi wkraczają do Warszawy, przejmują kościół na garnizon, a mieszczanie w sali prowincjalnej podpisują akt kapitulacji. W 1658 roku zakonnicy odzyskują kościół i zaczyna się ponowny remont po potopie szwedzkim. W 1806-1807 roku kościół zostaje przejęty przez wojska napoleońskie. W 1864 roku bracia zakonni zostają wywiezieni, a klasztor zostaje rozwiązany. W jego murach powstaje sierociniec, szkoła i internat. W 1944 roku kościół zostaje zamieniony na szpital dla walczących powstańców, następnie zostaje zbombardowany przez Niemców, wskutek czego pod gruzami kościoła ginie około 1000 osób. W 1947 roku bracia powracają do ruin kościoła i klasztoru oraz zaczynają odbudowę, która trwa do 1959 roku. W 1962 roku kościół zostaje konsekrowany przez ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

ENG:

Church of St. Ghost in Warsaw

The first church was built of wood with the city hospital in the 14th century, and the first mention of the Chapel of the Holy Spirit dates back to 1339. In the middle of the 15th century, the church was destroyed by fire, and a Gothic church was built in its place.

In 186, after the January Uprising, a statue of the Mother of God made by Tadeusz Czajkowski is placed.

In 1944 the Germans bomb the church as a result of which dozens of people are killed in the basement, and the church is completely destroyed. In 1950 the reconstruction of the church begins.

PL:

Kościół św. Ducha w Warszawie

Pierwszy kościół został zbudowany z drewna wraz ze szpitalem miejskim w XIV w. Pierwsza wzmianka o kaplicy Ducha Świętego pochodzi z 1339 roku. W połowie XV w. kościół został zniszczony przez pożar, a w jego miejscu wybudowano kościół gotycki.

W 186 roku po Powstaniu Styczniowym zostaje umieszczona figura Matki Bożej wykonana przez Tadeusza Czajkowskiego. W 1944 roku Niemcy bombardują kościół, wskutek czego w podziemiach ginie kilkadziesiąt osób, a kościół zostaje doszczętnie zniszczony. W 1950 roku rozpoczyna się odbudowa kościoła.

ENG:

Archcathedral Basilica in Warsaw, p.w. Martyrdom of St. John

One of the oldest churches in Warsaw. First mentioned in 1339, the then church was then the place of delegates of the then Pope Benedict IX court, which ordered to give Poland the lands plundered by the Teutonic Knights and pay compensation. With the course of history and its history, the church became increasingly important and witnessed many historical events. By the end of the 16th century it had become one of the most important churches of the Republic of Poland. In the 17th century the church was rebuilt in the Baroque style. At that time it was one of the richest churches of Poland, as there was a great deal of artwork thanks to kings, nobles and local people. To date, the basilica is one of the most important places of national culture and tradition. Father Piotr Skarga preached in it, King Wladyslaw IV Vasa swore the "pacta conventa" (pledges of new kings who assume the throne) here. Coronations of two kings - Stanislaw Leszczynski in 1705 and Stanislaw August Poniatowski in 1764 - took place here. However, a particularly important event is the swearing in of the May 3 Constitution here in 1791. This is the first constitution in Europe and the second in the world after the United States of America. To this day, important state ceremonies are held in the basilica. In 1798 the church was elevated to cathedral status, and in 1817 to archcathedral status. In the first half of the 19th century, the archcathedral was rebuilt in the English Neo-Gothic style.

"In 1944, during the Warsaw Uprising. The cathedral was a battle ground. Insurgent troops fought here to defend almost every meter of the floor. The Germans managed to bring a tank loaded with explosives into the archcathedral: the explosion destroyed a huge part of the building. After the fall of the Warsaw Uprising. Vernichtungskommando with charges of TNT blew up the cathedral and destroyed 90% of the walls. The Warsaw Cathedral fell victim to the hatred of the invaders, who blew up dozens of the largest churches in the Capital alone." (Stefan Cardinal Wyszynski Letter to John XXIII asking for his blessing, May 2, 1960).

The archcathedral was rebuilt with great care, and in 1980, along with Warsaw's Old Town, it was added to UNESCO's list of World Cultural Heritage Sites.

PL:

Bazylika Archikatedralna w Warszawie p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Jedna z najstarszych świątyń w Warszawie. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1339 roku, ówczesny kościół był wtedy miejscem delegatów ówczesnego papieża Benedykta IX sądu, który nakazał oddać Polsce zrabowane ziemie przez Krzyżaków oraz zapłacić odszkodowanie. Wraz z biegiem historii i jej dziejów kościół nabierał coraz większego znaczenia oraz był świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Pod koniec XVI wieku stał się jednym z najważniejszych kościołów Rzeczypospolitej Polskiej. W XVII wieku kościół został przebudowany na styl barokowy. Był to wówczas jeden z najbogatszych kościołów Polski, ponieważ było w nim bardzo dużo dzieł sztuki dzięki królom, szlachcie i miejscowej ludności. Do tej pory bazylika jest jednym z najważniejszych miejsc kultury i tradycji narodowej. Wygłaszał w niej kazania ksiądz Piotr Skarga, król Władysław IV Waza zaprzysiągł tutaj „pacta conventa” (zobowiązania nowych królów, którzy obejmują tron). Odbywały się w niej koronacje dwóch królów - Stanisława Leszczyńskiego w 1705 roku – oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku. Szczególnie jednak ważnym wydarzeniem jest zaprzysiężenie tutaj Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Jest to pierwsza w Europie, a druga na świecie po Stanach Zjednoczonych Ameryki konstytucja.

Do tej pory w bazylice odbywają się ważne uroczystości państwowe. W 1798 roku kościół został podniesiony do rangi katedry, a w 1817 roku do rangi archikatedry. W pierwszej połowie XIX wieku archikatedra została przebudowana na styl neogotyku angielskiego. „W 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego. Katedra była terenem walki. Wojska powstańcze walczyły tutaj w obronie niemal każdego metra posadzki. Niemcy zdołali wprowadzić do archikatedry czołg naładowany materiałami wybuchowymi: wybuch zniszczył ogromną część budowli. Po upadku Powstania Warszawskiego. Vernichtungskommando ładunkami trotylu wysadziło w powietrze katedrę i zniszczyło 90% murów. Katedra Warszawska padła ofiarą nienawiści najeźdźcy, który w samej Stolicy wysadził w powietrze kilkadziesiąt największych świątyń.” (Stefan Kardynał Wyszyński List do Jana XXIII z prośbą o błogosławieństwo, 2 maja 1960 roku).

Archikatedra została odbudowana z wielką dokładnością, a w 1980 roku, wraz z warszawskim Starym Miastem, wpisana przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego.

ENG:

"A NATION WITHOUT A HISTORY WITHOUT A PAST,

BECOMING A HOMELESS NATION,

A NATION WITHOUT A FUTURE."

Stefan Cardinal Wyszyński, Primate of Poland.

PL:

" NARÓD BEZ DZIEJÓW BEZ PRZESZŁOŚCI,

STAJE SIĘ NARODEM BEZDOMNYM,

NARODEM BEZ PRZYSZŁOŚCI."

Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski.

ENG:

Church of the Visitation Sisters

It is the oldest religious house in Poland. It was created thanks to Queen Louise Maria Gonzaga, at the request of whom Twelve nuns came to Warsaw with their superior Maria Katarzyna de Glétain in 1654. The foundation of the monastery in Paris at Faubourg St. also contributed to its creation. Jacques with the help of the monasteries of Lyon-Bellecour and Troyes.

PL:

Kościół Sióstr Wizytek

Jest to najstarszy dom zakonny w Polsce. Powstał dzięki królowej Ludwice Marii Gonzagi, na prośbę, której przybyło do Warszawy Dwanaście zakonnic z przełożoną Marią Katarzyną de Glétain w 1654 roku. Do jego powstania przyczyniła się również fundacja klasztoru w Paryżu przy Faubourg St. Jacques przy współudziale klasztorów z Lyonu-Bellecour i Troyes.

ENG:

Academic Church of St. Anna

Originally a monastery of Bernardine friars, it is now a major center of academic ministry. It is one of the oldest temples in Warsaw and one of the few that has remained unchanged for six centuries, both in terms of the style of the body itself and the interior furnishings. The temple was founded by the Duchess of Mazovia - Anna Holshanska - who brought in 1454 the first monks, who in Poland were called Bernardines after the name of their founder - St. Bernardine. Construction began in 1454 in Gothic style. The Duchess gave the monks a plot of land on the then Czersk Road. Finishing work continued for several more years, and the Duchess personally supervised the process. As the church is built on a high slope, it has a massive foundation. Post-war research, during the strengthening of the escarpment, showed that the present Gothic chancel stands on a base of three and sometimes four irregularly placed layers of large field boulders. A quadrilateral tower is located to the south. In 1507 the building suffered a fire, and was rebuilt in 1511 thanks to a wealthy townsman. In 1513-1514 the building was expanded and enlarged. People were increasing in the growing city of Warsaw, the church could no longer accommodate the faithful within its walls, there was not enough space. The issue of expansion was accelerated by another fire in 1515. This time the main founder of the construction was another Anna, Duchess of Mazovia, this time Radziwill, regent, widow of Conrad III the Rudy, mother of the last Mazovian princes Stanislav and Janusz. The church was given the dual title of St. Bernardine and St. Anne. Construction was completed in 1521, however, interior decoration continued until 1533. In 1578-84 the next Anna Queen of Poland Anna Jagiellonka founded a free-standing brick bell tower. The queen was the first protector and member of the women's section of the sorority. She took care of the monks. On her initiative, the ecclesiastical sorority was elevated to the status of an archconfraternity in 1586. During the air raids and bombing of Warsaw in 1939, the Germans destroyed part of the church.

During the January Uprising, the church was occupied by the Germans and turned into a defensive point. Windows were bricked up, leaving only small openings for shelling. In 1949, during construction work on a nearby roadway, the church walls were damaged from the vault to the foundations. Quick intervention by various technical specialists averted the danger of the church collapsing, and the surrounding ground was reinforced with reinforced concrete pillars.

PL:

Kościół Akademicki św. Anny

Początkowo był to zakon bernardynów, obecnie jest to główny ośrodek duszpasterstwa akademickiego. Jest jedną z najstarszych świątyń w Warszawie oraz jedną z nielicznych, która przez sześć wieków zachowała swoją niezmienność zarówno pod względem stylu samej bryły jak i wyposażenia wnętrza. Świątynia została ufundowana przez księżną mazowiecką – Annę Holszańską – sprowadziła ona w 1454 roku pierwszych zakonników, których w Polsce nazywano bernardynami od imienia założyciela – Św. Bernardyna. Budowę rozpoczęto w 1454 roku w stylu gotyckim. Księżna darowała zakonnikom plac przy ówczesnym trakcie Czerskim. Prace wykończeniowe trwały jeszcze kilka lat, a księżna nadzorowała ich przebieg osobiście. Jako, że kościół jest zbudowany na wysokiej skarpie, posiada masywny fundament. Powojenne badania, podczas umacniania skarpy, wykazały, że obecne prezbiterium gotyckie stoi na podstawie trzech, a niekiedy i czterech nieregularnie ułożonych warstwach dużych polnych głazów. Od południa usytuowana jest czworoboczna wieża. W 1507 roku budynek ucierpiał wskutek pożaru, odbudowano go w 1511 roku dzięki zamożnemu mieszczaninowi. W latach 1513-1514 rozbudowano i powiększono budynek. Ludzi przybywało w rozwijającej się Warszawie, kościół nie mógł już pomieścić wiernych w swoich murach, brakowało miejsca. Kwestię rozbudowy przyśpieszył kolejny pożar w 1515 roku. Tym razem główną fundatorką budowy była kolejna Anna księżna Mazowiecka, tym razem Radziwiłłówna, regentka, wdowa po Konradzie III Rudym, matka ostatnich książąt mazowieckich Stanisława i Janusza. Kościół otrzymał podwójny tytuł – św. Bernardyna i św. Anny. Budowę skończono w 1521 roku, jednakże urządzanie wnętrza trwało jeszcze do 1533 roku. W latach 1578-84 kolejna Anna królowa Polski Anna Jagiellonka ufundowała wolnostojącą murowaną dzwonnice. Królowa była pierwszą protektorką i członkinią sekcji kobiet tego bractwa. Opiekowała się zakonnikami. Z jej inicjatywy kościelne bractwo zostało podniesione do rangi arcybractwa w 1586 roku.

Podczas nalotów i bombardowania Warszawy w 1939 roku Niemcy zniszczyli część kościoła. W czasie Powstania Styczniowego kościół został zajęty przez Niemców i zmieniony w punkt obronny. Zamurowano okna, zostawiając jedynie małe otwory służące do ostrzeliwania. W 1949 roku podczas prac przy budowie pobliskiej jezdni zostały uszkodzone mury kościoła od sklepienia aż do fundamentów. Szybka interwencja różnych specjalistów technicznych powstrzymała niebezpieczeństwo zawalenia się świątyni, a grunt wokół został wzmocniony słupami żelbetonowymi.

"I WAS LOOKING FOR YOU 

YOU HAVE COME TO ME NOW

THANK YOU FOR THAT"

Pope John Paul II

Ready to Blog & Earn?

With TravelFeed, easily start your own travel blog and earn as you go. It's the smart platform for travelers who want to profit from their passion. Create a free account

ENG:

The Church of the Holy Cross in Warsaw

The temple was built in the Baroque style, although this church is not a cathedral, it has hosted ceremonies surpassing many a cathedral in size. God and Homeland are slogans that have resounded within its walls for centuries. The walls of this Temple have witnessed many significant historical events related to the life of the city and the entire country. The ashes of many Polish prominent people rest there. Among them rests Prince Adam Kazimierz Czartoryski. For years a coffin with the corpse of Prince Jozef Poniatowski stood in the church, which was later transported to the Wawel Royal Castle in Cracow. The hearts of Fryderyk Chopin and Władysław Reymont are located here. Many funerals of famous and influential people took place in this church. Kings, presidents, cardinals, commanders, Pope Pius XI and Pope John Paul II prayed here. Already during the reign of King Stanislaw August Poniatowski the church became a temple of national character, and it has remained so to this day. Solemn services and patriotic manifestations were held here, both during the Russian tsarist captivity and during the fifty years after World War II. The temple was an oasis of patriotism and a support for persecuted people during foreign invasions.

PL:

Don't Forget: Get Travel Health Insurance!

To make your trip a worry-free experience, TravelFeed recommends SafetyWing Nomad Insurance. It provides comprehensive health coverage while you travel, so you can focus on exploring, not the unexpected. Get a quote here

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie

Świątynia zbudowana na styl barokowy, choć kościół ten nie jest katedrą, odbywały się w nim uroczystości przerastające swoją wielkością niejedną katedrę. Bóg i Ojczyzna to hasła, które od wieków rozbrzmiewają w jego murach. Mury tej Świątyni były świadkiem wielu znaczących wydarzeń historycznych związanych z życiem miasta oraz całego kraju. Spoczywają w nim prochy wielu polskich wybitnych osób. Spoczywa w nim między innymi książę Adam Kazimierz Czartoryski. Przez lata stała w kościele trumna ze zwłokami księcia Józefa Poniatowskiego, która następnie została przewieziona do Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie. Znajduje się tutaj serce Fryderyka Chopina i Władysława Reymonta. W kościele tym odbyło się wiele pogrzebów znanych i wpływowych ludzi. Modlili się tutaj królowie, prezydenci, kardynałowie, dowódcy, papież Pius XI oraz papież Jan Paweł II. Już za czasów panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego kościół stał się świątynią o charakterze ogólnopolskim i tak zostało do dziś. Odbywały się tutaj uroczyste nabożeństwa i manifestacje patriotyczne zarówno za czasów rosyjskiej, carskiej niewoli, jak i podczas pięćdziesięciolecia po II wojnie światowej. Świątynia była oazą patriotyzmu i oparciem dla prześladowanych ludzi w okresie najazdów obcych państw.

 

Travel Resources for your trip to Poland

Recommended by TravelFeed

Flights: We recommend checking Kiwi.com to find the best and cheapest flights to Poland.

Accomodation: Explore the best places to stay in Poland on Booking.com, Agoda and Hostelworld.

Travel Insurance: Medical emergencies abroad can be pricey, but travel health insurance is not. We always use SafetyWing for affordable and reliable coverage.

Transportation: Use 12go and Omio to find detailed bus and train schedules, making travel planning easier.

Car Rental: For hassle-free car hiring, DiscoverCars is our trusted choice with a wide selection of vehicles.

Internet: Got an eSIM compatible phone? Airalo is perfect for reliable internet access during your trip. Just install it before you go, and you're set!

Day Trips & Tours: We recommend GetYourGuide for a variety of well-organized and enjoyable activities.

Tickets: Save on entrance fees in Poland with Klook and Tiquets.

Travel Planner: Need a hand planning? Our free travel planner chatbot is your personal guide to Poland. Chat now.

Disclosure: Posts on TravelFeed may contain affiliate links. See affiliate disclosure.


Share this post