TravelFeedTravelFeed Logo
Hike #1: Zlaté Hory to Jeseník (Czechia)

Hike #1: Zlaté Hory to Jeseník (Czechia)

February 2020 · 4 min read

IMG_20200208_093406.jpg

What wonderful weather we had last Saturday! Weather forecast promised no precipitation, blue sky, almost no wind, and zeroish temperature. Ideal conditions for a winter hike.
Minulou sobotu jsme měli parádní počasí. Předpověď slibovala modrou oblohu bez srážek, téměř bezvětrno a teploty kolem nuly. Ideální podmínky na zimní výšlap.


The route began in Zlaté Hory (~400m a.s.l.), ended in Jeseník (~450m a.s.l.), going mostly via marked tourist trails, though sometimes through unmarked forest trails which are usually more challenging :)
Trek začal ve Zlatých Horách (~400 m.n.m.), skončil v Jeseníku (~450 m.n.m.), vedl přes značené turistické stezky, ale někdy i přes neznačené lesní cesty, které jsou někdy celkem sranda :)

Some journey facts:
Elevation profile: 1000 meters up and the same down
Length: 28 km
Steps: ~40 000
Pár faktů z cesty:
Výškový profil: 1000 metrů nahoru a totéž i dolů
Délka: 28 km
Kroků:~40 000

01.jpeg
01.jpeg


My intention was (and it always is) to avoid any deeper snow as I do not own a pair of snowshoes. So the highest Czech peaks were out of the question (until the snow melts down). Some 1000 meters a.s.l. sounded Okay. Yet there were parts of the journey with snow exceeding my ankles :-D
Mým záměrem bylo (a vždycky je) se vyhnout hlubšímu sněhu, jelikož nevlastním sněžnice, takže nejvyšší české vrcholy nepřipadaly v úvahu (dokud tam neroztaje sníh). Kolem 1000 m.n.m. tak mohlo být. Přesto jsem se sněhu i nad kotníky nevyhnul :-D


First magnificent view emerged at some 800m a.s.l. The right-hand side, the highest peak over there is Biskupská kupa with newly renovated and beautiful lookout tower. I had been hiking around there some other time, so at least a little spoiler: It is the first lookout tower in the mountains where I encountered they accept payment cards to buy tickets :) The rest of the panorama should be Poland.
První úchvatný výhled se objevil kolem 800 m.n.m. Na jeho pravé straně, ten nejvyšší vrchol, je Biskupská kupa, kde se nachází nově zrekonstruovaná krásná rozhledna. Kolem ní jsem trekoval už někdy předtím, tak alespoň malý spoiler: je to v první rozhledna v horách, kde jsem mohl za vstupenku zaplatit platební kartou :) Zbytek panoráma by mělo být Polsko.

03.jpeg
03.jpeg


You would not have died of thirst, the icy cold spring Nad Mírem.
Žízní byste neumřeli, ledová studánka Nad Mírem.

04.jpeg
04.jpeg


Cold, isn't it?
Zima, co?

02.jpeg
02.jpeg


Quietness.
Ticho.

05.jpeg
05.jpeg


Loneliness.
Samota.

07.jpeg
07.jpeg


Mind the second green track of this arrow-post - the Beer trail.
Všimněte si zelené Pivní cesty

08.jpeg
08.jpeg


I was surprised to see the Church of Saint John the Baptist in Horní Údolí, made out of the stone.
Dál po cestě jsem narazil na Kostel sv. Jana Křtitele, vyrobený z kamene.
09.jpeg

Ready to Blog & Earn?

With TravelFeed, easily start your own travel blog and earn as you go. It's the smart platform for travelers who want to profit from their passion. Create a free account


Next up was peat bog in National Natural Preserve, Rejvíz. This is view from the board pavement, right above the surface of moss.
Další na řadě byla rašeliniště Národní Přirodní Rezervace Rejvíz. Pohled z prkenného chodníku hned nad rašeliništěm.

10.jpeg
10.jpeg

And here is the main attraction - The Great moss lake at the brightest sun:-P
Well, it is no secret I expected slightly better spectacle. Perhaps without snow cover, just with ice crust, it would look more attractive, wouldn't it?
A zde místní chlouba - Velké mechové jezírko zrovna v tom nejostřejším slunci :-P
Ovšem očekával jsem atraktivnější podívanou. Možná bez sněhové pokrývky, jen s ledovou krustou, by bylo více koukatenější.

11.jpeg
11.jpeg


Alright, time to move on. That drawing pin on the left is the communications/lookout tower, Praděd (1491m a.s.l.). I do not like it there for one simple reason - extremely busy place.
Čas se posunout dále. Ten malý připínáček je vysílač/rozhledna Praděd (1491 m.n.m.). To místo nemám moc v lásce - příliš mnoho lidí, jako na pouti.

12.jpeg
12.jpeg


Zlatý Chlum. Finally some look tower :-O A little disappointment: It is winter, therefore, one would expect it to be closed. Yes, that is sad truth. Anyway, it is 26 meter tall gorgeous tower (875m a.s.l). Right next to it, on the left, is kind of cozy hut with some refreshment (though closed too).
Zlatý Chlum. Konečně nějaká rozhledna :-O Malé zklamání: jelikož je zima, je nepřekvapivě zavřená. Tak či tak jde o krásnou 26metrovou rozhlednu (875 m.n.m.). Hned vedle ní vlevo je útulná chajda s občerstvením, taky bohužel zavřená.

13.jpeg
13.jpeg


Here comes the grand finale: Čertovy kameny. Stunning rock formation. If you dare to climb up steep and cold metal ladders, you will be rewarded by awesome 360° view.
A tady je velké finále: Čertovy kameny. Parádní skály. Pokud si troufnete vystoupat po strmých a studených kovových žebřících, budete odměmeni úžasnými výhledy kolem dokola.

Don't Forget: Get Travel Health Insurance!

To make your trip a worry-free experience, TravelFeed recommends SafetyWing Nomad Insurance. It provides comprehensive health coverage while you travel, so you can focus on exploring, not the unexpected. Get a quote here

14.jpeg
14.jpeg

15.jpeg
15.jpeg

16.jpeg
16.jpeg

That's about it. See you somewhere on the trail ;-)
A to je vše. Uvidíme se někde na stezce ;-)

Travel Resources

Recommended by TravelFeed

Flights: We recommend checking Kiwi.com to find the best and cheapest flights .

Accomodation: Find great stays on Booking.com, Agoda and Hostelworld.

Travel Insurance: Medical emergencies abroad can be pricey, but travel health insurance is not. We always use SafetyWing for affordable and reliable coverage.

Transportation: Use 12go and Omio to find detailed bus and train schedules, making travel planning easier.

Car Rental: For hassle-free car hiring, DiscoverCars is our trusted choice with a wide selection of vehicles.

Internet: Got an eSIM compatible phone? Airalo is perfect for reliable internet access during your trip. Just install it before you go, and you're set!

Day Trips & Tours: We recommend GetYourGuide for a variety of well-organized and enjoyable activities.

Tickets: Save on entrance fees with Klook and Tiquets.

Travel Planner: Need a hand planning? Our free travel planner chatbot is your personal guide. Chat now.

Disclosure: Posts on TravelFeed may contain affiliate links. See affiliate disclosure.


Share this post

Comments

Read Next